KS-10. Komunikat sekretariatu ZG PZK z dnia 9.03.2011
Dodane przez SP5ELA dnia 2011-03-09 / 22:52

news: pzk.gif
Komunikat  sekretariatu ZG PZK z 9 marca 2011                  Komunikat w wersji pdf
Witam serdecznie wszystkich odbiorców naszych komunikatów. Poniżej informacje:

1. Znaki okolicznościowe. Nawiązując do informacji podanej w komunikacie jubileuszowym 20 lutego 2011 r. zamieszczam poniżej odpowiedź na zapytanie dot. znaków okolicznościowych otrzymaną z UKE.
„Przydział znaków tzw. okolicznościowych lub kontestowych realizowany jest m.in. poprzez wydanie decyzji zmieniającej przydzielony znak wywoławczy w posiadanym przez wnioskodawcę pozwoleniu radiowym, wydanym na podstawie art. 155 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), w związku z art. 206 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 r. Nr 171, poz. 1800 z późn. zm.). W okresie na jaki jest wydana decyzja zmieniająca pozwolenie nie może być używany znak podstawowy. Znaki okolicznościowe przydzielane są osobie, która posiada pozwolenie radioamatorskie oraz wystąpi z wnioskiem o zmianę pozwolenia do właściwej względem zamieszkania Delegatury.
Decyzja zmieniająca pozwolenie radiowe nie podlega opłacie skarbowej.”

2. Walne zebranie  OT17 PZK. Zarząd  Oddziału  Terenowego  PZK  w  Białymstoku  zawiadamia, że  w dniu  19 marca 2011 roku  (sobota)  w  Sali  Konferencyjnej  Hotelu  3 TRIO w  Białymstoku  ul. Hurtowa 3  odbędzie się  zebranie OT PZK w Białymstoku:
Część I:  dla członków OT-17
Walne Zebranie Członków  OT PZK  początek o  godz. 9.45  w  pierwszym  terminie, a  w  przypadku  braku  kworum   o godz.  10.00 w drugim terminie.
Szczegółowy porządek obrad na stronie  OT-17:
http://www.hamradio.biaman.pl/otpzk/otpzk3.htm
zakładka Walne Zebranie 2011
Część II.  Dla wszystkich  zainteresowanych  (początek ok. godz. 12.00)
1. Polski Związek Krótkofalowców  rola, zadania i problemy
2. Łączność kryzysowa  ( udział krótkofalowców )
3. Krótkofalarstwo – podróże  bez wiz i  paszportów, ale nie tylko …   
Tadeusz  Breś  SP4GFG prezes  OT PZK w Białymstoku

3. Doroczne ognisko WOT (OT25 PZK). W sobotę 5 marca br. w Warszawie odbyło się kolejne, 31. spotkanie krótkofalowców. Na spotkanie przybyło grubo powyżej 130 krótkofalowców, sympatyków krótkofalarstwa i ich rodzin. Tradycyjnie udział wzięli krótkofalowcy z warszawskich oddziałów Polskiego Związku Krótkofalowców. Organizatorem i gospodarzem spotkania był Warszawski Oddział Terenowy PZK, którego zarząd reprezentowali: Jurek SP5SSB – prezes, Zenek SP5CNG – sekretarz, Robert SP5XVY – skarbnik. Prezydium Zarządu Głównego PZK reprezentował Janek SP2JLR – wice prezes.
Podczas spotkania pod wiatami i przy ognisku odbywały się rozmowy w podgrupach na tematy, żywo interesujące nasze środowisko. Dyskutowano o DX-ach, dyplomach, nowych technologiach w krótkofalarstwie, a szczególnie gorąco o przepisach wykonawczych do Ustawy Ochrona Środowiska. Kolegów z WOT najbardziej interesowały sprawy, które będą tematem nadzwyczajnego zebrania Oddziału, które odbędzie się w najbliższą sobotę tj. 12 marca br..
Spotkanie przebiegało w miłej i przyjacielskiej atmosferze. Wszyscy deklarowali swoje uczestnictwo w spotkaniu następnym w 2012 roku. Na taśmie filmowej spotkanie utrwalił zespół Radiowego Biuletynu Informacyjnego. (SP2JLR)

4. Inauguracja nowej siedziby SP9KTL.   W dniu 4 marca 2011 w godzinach popołudniowych miało miejsce otwarcie nowej siedziby Radioamatorskiego Klubu LOK - SP9KTL. Spotkanie poświęcone uroczystemu otwarciu nowej siedziby odbyło się w tymże nowym lokalu.

        Uroczystość zaszczycili swoją obecnością zaproszeni goście a to:
Pan Roman Żak - Prezes LOK w Nowym Sączu,
Pan Krzysztof Gozdecki - LOK w Nowym Sączu,
Pan Paweł Szczygieł - Nadleśniczy Nadleśnictwa Stary Sącz.
Przybyli również Koledzy z zaprzyjaźnionych sąsiednich Klubów: SP9KUP z Andrychowa oraz SP9KAO z Tarnowa wraz z Prezesem OT PZK nr 28 w Tarnowie.
Trudno nie wspomnieć o licznej grupie Członków SP9KTL - jako gospodarzy, którzy w większości są członkami PZK.

         Nowa siedziba Klubu obecnie znajduje się w miejscowości Trzetrzewina k. Nowego Sącza.  Lokal sponsorowany jest przez Marka SP9UML.
         Jak wspomniałem, podstawowym celem spotkania było otwarcie nowej siedziby. Tego rodzaju spotkania w poszerzonym gronie zawsze owocują pogłębieniem przyjaźni międzyludzkiej i relacji koleżeńskich, a w naszym przypadku także współpracy pomiędzy Klubami.

         Pogłębienie i utrwalenie kontaktów z przedstawicielami lokalnych Władz, szczególnie LOK i Lasów Państwowych, ma na naszym terenie szczególne znaczenie ze względu na ukształtowanie regionu, znaczne zalesienie terenu i przepływające rwące górskie rzeki i strumyki.
Dobre kontakty z Władzami ułatwiają współpracę i koordynację Zarządzania Kryzysowego w regionie.

          Rozbudowana sieć amatorskich radiostacji członków Klubu i ich rozmieszczenie, pozwala na zaawansowaną łączność nie tylko w regionie i z sąsiednimi województwami ale odległymi zakątkami Polski, Czech i Słowacji.
To, mimo coraz pewniejszej łączności profesjonalnej tworzy dodatkowe awaryjne zabezpieczenie łączności w regionie. Szczególnie ważny problem dla terenów zalesionych naszego regionu.
Opracował: Stanisław sq9aor

4. R-140. Informuję, że otrzymaliśmy kolejny przydział sprzętu z Ministerstwa Obrony Narodowej. Obecnie są do odbioru 2 radiostacje R-140 na samochodach Star 266 z JW. w Lublińcu. Sprzęt jest przekazany nieodpłatnie. Jedyny koszt to ściągnięcie go do miejsca przeznaczenia. Informacje i zgłoszenia: sp2jmr@pzk.org.pl

6. Zaproszenie do udziału w zawodach. Organizatorzy corocznych zawodów o „Puchar Burmistrza Miasta Jarosławia” zapraszają do udziału w dniu 13 marca br.
W załączniku do komunikatu znajduje się ich regulamin.

Tyle informacji na dzisiaj.
Vy 73! Piotr SP2JMR prezes PZK


Załącznik.

Międzyzakładowy Klub Polskiego Związku Krótkofalowców przy Burmistrzu Miasta Jarosławia
O r g a n i z u j e
ZAWODY KRÓTKOFALARSKIE o „PUCHAR” BURMISTRZA MIASTA JAROSŁAWIA REGULAMIN
1. Celem organizowania zawodów jest złożenie hołdu tym, którzy brali udział w wyzwoleniu Jarosławia w dniu 27 lipca 1944 roku oraz tym, którzy walczyli i polegli na wszystkich frontach II-giej wojny światowej abyśmy mogli żyć i pracować w pokoju.
2. Do udziału w Zawodach zaprasza się operatorów radiostacji indywidualnych i klubowych SP – udział stacji zagranicznych mile widziany
3. Zawody odbędą się w dniu 13 marca 2011 roku ( niedziela ) od godz.6.00 do 7.00 czasu UTC – od 7,00 do 8,00 czasu lokalnego.
4. Pasmo 3,5 MHz – SSB - Moc do 100 W
5. Punktacja:
a) za nawiązanie łączności ze stacją klubową organizatora SP 8PEF- 20 pkt.
b) za nawiązanie łączności z krótkofalowcem odznaczonym Medalem "Zasłużony dla Rozwoju Krótkofalarstwa na terenie Miasta Jarosławia"  - 10 pkt
 c) za nawiązanie łączności ze stacjami posiadającymi "Dyplom Jarosław"- 5 pkt
d) za nawiązanie łączności z pozostałymi stacjami indywidualnymi i
 klubowymi - 1 pkt
UWAGA: Rozdawanie punktów możliwe tylko w jednej grupie bez możliwości ich
łączenia
6. Uczestnicy zawodów wymieniają raporty składające się z raportu RS i trzycyfrowego numeru łączności np. 59/002, organizator podaje dodatkowo skrót JA np. 59/001/JA, krótkofalowcy posiadający Medal podają dodatkowo skrót MJ np. 59/001/MJ, stacje posiadające Dyplom "Jarosław" podają dodatkowo numer posiadanego dyplomu np. 59/001/126 lub 59/001/A24.
 Stacje, członkowie Klubu SP8PEF oraz stacje z terenu miasta Jarosławia podają ponadto w raporcie punkty do Dyplomu Jarosław: np. 59/001/JA - 2 pkt
7. Klasyfikacja:
a) radiostacje indywidualne– posiadacze Medalu i dyplomu „JAROSŁAW”
    b) pozostałe radiostacje indywidualne
    c) radiostacje Klubowe
d) najaktywniejsza radiostacja organizatora
8. Wynik końcowy: to suma zdobytych punktów pomnożona przez ilość łączności.
    Nagrody:
a) za zajęcie I. miejsca w poszczególnych grupach – „PUCHAR”
b) za zajęcie od I. do III. miejsca w każdej grupie - DYPLOM.
10. Wyniki ogłoszone zostaną w terminie 3-ch miesięcy od zakończenia zawodów i podane do wiadomości w środkach przekazu PZK a Puchary i Dyplomy wręczone zostaną na planowanym okolicznościowym spotkaniu lub wysłane bezpośrednio do uczestników zawodów.
11. Uczestnicy Zawodów proszeni są o przysłanie w terminie do dnia 20 marca 2011 r. czytelnego zestawienia przeprowadzonych łączności, które winno zawierać grupę klasyfikacyjną, wykaz stacji, datę i czas łącznościraport nadany i odebrany.
12. Zestawienie należy przesłać na adres: Klub Łączności SP8PEF, 37-500 Jarosław, skr. pocztowa 127 lub pocztą elektroniczną –
 E-mail: ot35@o2.pl.
13. Decyzje Komisji są ostateczne.
14. Komisja w składzie:
 Przewodniczący - SP 8 AUP
 Członkowie:  - SP 8 IE
    - SP 8 IQQ
Jeśli uczestnik zawodów spełni warunki Dyplomu "Jarosław" - otrzymuje dyplom bez potrzeby wysyłania zgłoszenia. Aby otrzymać dyplom wystarczy dokonać wpłaty na adres klubu w wysokości 10 zł a informację o dokonaniu wpłaty należy dołączyć do zestawienia z udziału w zawodach.

        
Regulamin Dyplomu "JAROSŁAW"

I. Dyplom jest bezterminowy. Łączności zalicza się od 1980-01-01.
II. Do dyplomu zalicza się łączności lub nasłuchy z jarosławskimi krótkofalowcami indywidualnymi oraz stacjami klubowymi i okolicznościowymi pracującymi z terenu miasta Jarosławia
III. Pasma i emisje dowolne.
IV. Punktacja: QSO na KF - 2 pkt. na UKF - 4 pkt.
V. Koszt dyplomu 10 zł dla stacji SP i 5 IRC dla EU i DX.
VI. Opłatę za Dyplom należy wnosić na adres Klubu SP 8 PEF
VII Wymagania: Stacje SP - 10 pkt.
     EU - 5 pkt.
    DX - 3 pkt.
VIII. Zgłoszenia potwierdzone przez Klub lub dwóch nadawców oraz wpłatę należy wysłać na adres: Klub Łączności SP 8 PEF, 37-500 Jarosław, skrytka pocztowa 127 z dopiskiem na kopercie i dowodzie wpłaty "Dyplom Jarosław"

Adresatów niniejszego Regulaminu prosimy o jego rozpropagowanie.

Organizatorzy